Nieuws

Voortgang Heesch West

Oktober 2023:
Beroepsprocedure bestemmingplan Heesch West
Er is helaas nog steeds geen inzicht in de planning voor de behandeling van de beroepsprocedure op het bestemmingsplan bij de Raad van State. De verwachting van onze advocaat, die ervaring heeft met deze procedures, is dat het nog zeker tot het voorjaar van 2024 zal duren voordat de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak doet.

De verkoopprocedure start pas als het bestemmingsplan onherroepelijk is en daarna is er ook nog bouwplanontwikkeling nodig. Dat betekent waarschijnlijk dat er op zijn vroegst in 2026 bedrijfsgebouwen in gebruik kunnen worden genomen. Mede door het ontbreken van vestigingsalternatieven voor bedrijven hopen we verdere vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Voorbereidende werkzaamheden en onderzoek
De meeste gronden en gebouwen in het ontwikkelgebied zijn (meer of minder recent) aangekocht en worden zoveel mogelijk tijdelijk verder geëxploiteerd. Door de langlopende planvoorbereiding gaat de kwaliteit van de huidige gebouwen in het gebied achteruit. Als er op het gebied van openbare orde, veiligheid en/of milieu noodzaak is, kunnen sanerings- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het plan. Verder zullen ook regelmatig inmetingen en onderzoeken plaatsvinden. Omdat de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan nog loopt, worden er nog geen grootschalige werkzaamheden uitgevoerd.

Energieconcept Heesch West
Het energienetwerk in onze regio is nog niet goed ingericht op de hoeveelheden stroom die nodig zijn als bedrijven meer elektriciteit gaan gebruiken en er meer duurzame energie wordt opgewekt. Tennet, beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, en de netbeheerders staan voor grote investeringen.

Heesch West zet bij de ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein in op slimme oplossingen op het gebied van elektriciteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan individuele en/of collectieve optimale duurzame opwekking, opslag van energie en beheersing van de energiebehoefte. We werken toe naar een smart energy hub. Hierin worden verschillende energiestromen optimaal benut in een zoveel mogelijk decentraal netwerk. Een oplossing voor de volle elektriciteitsnetten die onder andere ontstaan zijn door de toename van de productie van duurzame energie. Door inzet van slimme energieoplossingen borgen we een innovatieve én robuuste energievoorziening. Een belangrijke opgave die goed aansluit bij de duurzame ambities van Heesch West.

_____________

April 2023:
In eerdere berichtgeving is gemeld dat verschillende partijen beroep hebben ingesteld tegen het bestemmingplan Heesch West dat in 2022 door de gemeenteraden is vastgesteld. Het zal naar verwachting nog zeker tot voorjaar 2024 duren voordat de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tot een uitspraak komt.

De verkoopprocedure start pas als het bestemmingsplan onherroepelijk is en daarna is er ook nog bouwplanontwikkeling nodig. Dat betekent waarschijnlijk dat er op zijn vroegst in 2026 bedrijfsgebouwen in gebruik kunnen worden genomen. Mede door het ontbreken van vestigingsalternatieven voor bedrijven hopen we verdere vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Voorbereiden
De Gemeenschappelijk Regeling bereidt zich verder voor op de beoogde realisatiefase. In de afgelopen maanden zijn er bijvoorbeeld weer een aantal verwervingen gerealiseerd die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein met het oog op de infrastructuur.

Een andere belangrijke stap is dat er werk gemaakt wordt van het ontwikkelen van een robuust en duurzaam ‘slim’ energieconcept, waarmee op een passende manier kan worden omgegaan met de ook in de provincie Noord-Brabant actuele netcongestie (meer vraag naar elektriciteit dan het netwerk aan kan). Tegelijkertijd krijgen de duurzame ambities van Heesch West zo concrete invulling.

Landschapsinrichting
Verder is de Gemeenschappelijke Regeling aan de slag met het ecologisch activiteitenplan als aanvulling op doorlopende inventarisaties. Hierin wordt geregeld hoe met de voorgestelde landschapsinrichting en aanvullende ecologische maatregelen de aanwezige natuurwaarden zoveel mogelijk worden behouden, gemitigeerd en mogelijk ook kunnen worden versterkt. Het activiteitenplan beschrijft maatregelen voor de uitvoeringsaanpak en -planning en is de basis voor ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Naast de formele afstemming met de Omgevingsdienst als bevoegd gezag biedt het plan ook handvatten om met Heesch West en mogelijk belangstellende (landschaps-)partijen inrichting en beheer verder te bepalen.

Inzet is om in de tweede helft van het jaar zowel de omgeving als bedrijven meer inzicht te kunnen geven en te consulteren in de concrete uitvoeringsaanpak en planning van de gebiedsontwikkeling.

Planontwikkeling Cereslaan-West
De gemeente Bernheze publiceerde in januari het ontwerpbestemmingplan Cereslaan-West. Het gaat hier om een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein van in totaal 5 hectare. De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West geeft hier 3 hectare van uit. De maximale milieucategorie is 3.2. Het kavelaanbod varieert van 1.000 tot 5.000 m2.

InloopavondTijdens een drukbezochte inloopavond in De Pas op 31 januari kwamen veel bewoners en ondernemers uit de omgeving om zich te laten informeren over de plannen en de effecten van de uitbreiding op bijvoorbeeld het verkeer. Daarnaast waren er veel (lokale) ondernemers die concreet geïnteresseerd zijn in vestiging op het bedrijventerrein. Het betreft vaak ondernemers uit de omgeving die willen doorgroeien naar een eigen bedrijfskavel. Veelal betreft het ondernemers die nu in een krappe en soms onzekere huursituatie gevestigd zijn en perspectief zoeken op een eigen kavel. De belangstelling overstijgt het beperkte aanbod dat met het plan beschikbaar komt ruimschoots. De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West moet prioriteren en ontwikkelt hiervoor een uitgiftstrategie die aanvullend is op de uitgiftestrategie van het regionale bedrijventerrein.  

VervolgOp de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan zijn in totaal 4 zienswijzen ontvangen. De gemeente Bernheze en de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West stemmen dit voorjaar de reacties, met mogelijke aanpassingsvoorstellen, af. Het streven is om de vaststelling van het bestemmingsplan Cereslaan-West na de zomer bij de gemeenteraad Bernheze op de agenda te hebben.

_____________

Januari 2023:
Na goedkeuring van het bestemmingsplan Heesch West in de gemeenteraden Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss en publicatie van het plan, volgde een beroepstermijn. Deze eindigde op 28 april van dit jaar en er zijn 30 beroepschriften ingediend. Door capaciteitsproblemen, het complexe plan en het aantal beroepschriften is er bij de Raad van State vertraging opgetreden bij de behandeling.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de procedure van dit bestemmingsplan, maar de termijn van 6 maanden die hiervoor staat wordt niet gehaald. De verwachting is dat de Raad van State pas in het voorjaar van 2024 uitspraak zal doen. De betrokken gemeenten waren eind september pas op de hoogte van het aantal en de inhoud van de beroepschriften. De vertraging houdt in dat het bestemmingsplan ook pas op een later moment onherroepelijk kan worden en dus ook de verkoop van kavels wordt vertraagd.

De provincie Noord-Brabant heeft ook een beroep ingediend dat zich richt tegen de uitsluiting van een mestfabriek op het bedrijventerrein. De betrokken gemeenten zullen zich hiertegen verweren bij de Raad van State. Gezien die procedure is het nu niet wenselijk om hier inhoudelijk verder op in gegaan. Wel benadrukt de GR dat ze het betreurt dat de provincie dit beroep heeft ingediend. Dit leidt begrijpelijk tot zorgen bij omwonenden en geïnteresseerde bedrijven.

Praktisch verandert het beroep niets aan de beoogde grondverkoop voor het bedrijventerrein. De gronden zijn in het bezit van de GR en het uitgiftebeleid van de GR komt tot stand in afstemming met de gemeenten. Er wordt geen grond aangeboden aan een mestfabriek, ook niet als  het beroep van de provincie bij Raad van State zou slagen.

Belangstelling
De belangstelling voor kavels is groter dan het aanbod. Het gaat vooral om regionale bedrijven die zich op Heesch West willen vestigen. In de regio zijn verder nauwelijks alternatieven voor middelgrote en grote bedrijven.

_____________

Ontwerp bestemmingsplan Cereslaan-West
Cereslaan-West betreft de uitbreiding tussen A59 en het huidig bedrijventerrein / de Bosschebaan. Het Ontwerp bestemmingsplan voor deze uitbreiding ligt nu ter inzage. De totale uitbreiding betreft 5 hectare. Hiervan is ruim 3 hectare door de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West uit te geven. Er komen kavels die variëren van 1.000 tot 5.000 vierkante meter.

Het plan
Het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Cereslaan-West is gepubliceerd. De uitbreiding sluit direct aan op het bestaande bedrijventerrein. De grens aan de noordkant van het terrein wordt gevormd door de verlengde Bosschebaan (deze nieuwe wegverbinding wordt aangelegd vanwege de ontwikkeling van regionaal bedrijventerrein Heesch West). Dit is tussen de Cereslaan (ter hoogte van de afrit A59) en de bestaande Bosschebaan richting het regionaal bedrijventerrein en verder.

Met deze uitbreiding krijgt het bedrijventerrein een modern en duurzaam gezicht naar de A59. Het terrein biedt vestigingsmogelijkheden voor kleinschalige, lichte bedrijvigheid (tot maximaal milieucat. 3.2). Ook voorziet het plan in een zorgvuldige inpassing en aansluiting van bestaande verkeersroutes (ook voor langzaam verkeer als fietsers) en inritten aan de randen van het bedrijventerrein.

Waterstructuur
Met het plan wordt een toekomstbestendige waterstructuur voor zowel de voorgenomen terrein uitbreiding als voor het bestaande bedrijventerrein Cereslaan-West geborgd. Verder is er aandacht voor inpassing en deels versterking van aanwezige groenelementen.

Gemeenschappelijke Regeling Heesch West
Initiatief en realisatie van het voorliggende uitbreidingsplan voor Cereslaan-West wordt verzorgd door de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West (het samenwerkingsverband van de gemeente Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss, die ook verantwoordelijk is voor het regionaal bedrijventerrein Heesch West en hiermee samengaande ontwikkelingen).

Officiële documentatie
Het ontwerpbestemmingsplan en onderzoeken die betrekking hebben op Cereslaan-West zijn op de website ruimtelijkeplannen.nl opgenomen, zoals het beeldkwaliteitsplan voor het terrein.

Inloopavond 31 januari
Wilt u meer weten over de plannen en effecten van bedrijventerrein Cereslaan- West? Op 31 januari vindt een inloopavond plaats bij De Pas in Heesch. Deze start om 19.00 uur en zal duren tot 21.00 uur. Er is onder andere aandacht voor het plan, de vestigingsmogelijkheden, het proces en omgevingsthema’s zoals verkeer en geluid. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om hun vragen te stellen bij de verschillende informatietafels.

Vragen
Heeft u vragen naar aanleiding van de publicatie van het bestemmingsplan dan kunt u die via info@heeschwest.nl stellen.

_____________

Ontwerpbestemmingsplan Cereslaan-West in januari
De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West bereidt, als zelfstandig plan, de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Cereslaan West voor. Het betreft een uitbreiding tussen A59 en het huidig bedrijventerrein/de Bosschebaan. Voor dit plan wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, waarbij verschillende omgevingsonderzoeken worden uitgevoerd. In verschillende omgevingsonderzoeken die eerder voor Heesch West werden gehouden, is al rekening gehouden met deze ontwikkeling. Verwacht wordt dat het plan na de zomervakantie voor bestuurlijke behandeling in de gemeente Bernheze wordt aangeboden. Op basis van het planvoorstel wordt ook de nabije omgeving verder geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld zienswijzen op het plan in te dienen.   

_____________

Anticiperen op energieschaarste
Netbeheerders Tennet (landelijk) en Enexis (regionaal) maakten in juni bekend dat er energieschaarste is in de provincies Brabant en Limburg. Met betrekking tot Heesch West is er al langere tijd afstemming met Enexis en het plan zit ook in de investeringsplannen van de regionale netbeheerder.

Deze schaarste vraagt om investeringen in het net en goede afstemming als het gaat om oplossingen als duurzame lokale opwekking. Belangrijk in verband met de duurzame ambities en mogelijkheden van Heesch West. De afstemming over de aanpak en uitwerking hiervan is in volle gang en samen met betrokken partijen wordt gewerkt aan passende oplossingen. Als het nodig is, zal de Gemeenschappelijke Regeling dit verder uitwerken in de uitgiftevoorwaarden en het parkmanagement.

Dit zijn artikelen van Heesch West.