Nieuws

Volgende stap op weg naar Omgevingsvisie Oss

Gemeente Oss is bezig met het maken van de Omgevingsvisie Oss. De basis hiervoor vormen de gebiedsvisies Buitengebied, Stedelijk gebied en Stadjes en kernen, die we eerder samen met inwoners hebben opgesteld. Gemeente Oss heeft nu voor de Omgevingsvisie Oss een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en een Ambitienota gemaakt.

Wat is een omgevingsvisie?
De gemeente Oss bereidt zich voor op de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 ingaat. Volgens deze wet moeten we voor het hele grondgebied van de gemeente een omgevingsvisie maken. Met deze omgevingsvisie maken we één totaalplan voor de toekomst van onze leefomgeving. Hoe ziet Oss er in 2040 uit, en wat hebben we nodig om daar te komen? Samen met inwoners en andere belanghebbenden werken we aan de omgevingsvisie.

De eerste stap bij het opstellen van een Omgevingsvisie is het vaststellen van de NRD en een Ambitienota. Het college van B&W heeft hiermee ingestemd. Wethouder Sidney van den Bergh: ‘Dit is een belangrijke stap op weg naar de Omgevingsvisie Oss. In de Omgevingsvisie beschrijven wij hoe we kijken naar de ontwikkeling van de gemeente richting 2040. We vinden het belangrijk dat er een brede kijk ontstaat op de toekomst van Oss. We geven niet alleen antwoord op de opgaven die op ons afkomen, maar maken ook onze ambities duidelijk.’

De documenten gaan nu eerst naar de gemeenteraad en komen daarna ter inzage. Dan kan iedereen er op reageren. We zullen inwoners en belanghebbenden ook op andere manieren betrekken bij de inhoud van de Omgevingsvisie.

Waarom een Notitie Reikwijdte en Detailniveau en ambitienota?
De NRD is de eerste stap voor het maken van een Milieueffectrapportage (MER). De MER is een wettelijke verplicht onderzoek bij het opstellen van de Omgevingsvisie. We onderzoeken wat onze plannen voor milieueffecten hebben op de leefomgeving van mensen. Voorbeelden van milieueffecten zijn bijvoorbeeld hoeveel mensen geluidsoverlast ervaren. Of de invloed van onze plannen op de veiligheid in het verkeer. Door een MER te maken, weten we straks beter wat voor effecten onze omgevingsvisie heeft op de omgeving. We kunnen onze plannen dan ook nog aanpassen op basis van de uitkomsten. Zo kunnen we straks een zorgvuldige afweging maken.

Om met het onderzoek te kunnen starten, zetten we op een rij welke effecten we gaan onderzoeken. Dat noemen we de onderzoeksagenda en dat staat in de NRD. De NRD beschrijft daarnaast wat de kaders zijn en hoe het planproces er uit ziet.

In de ambitienota leggen we de koers en onze ambities vast voor de omgevingsvisie. We kijken daarmee vooruit tot het jaar 2040. We hebben de rode draad door de gebiedsvisies heen scherp. Het ambitieniveau is duidelijk. We staan voor grote opgaven, maar hebben ook een duidelijk beeld van hoe we deze het hoofd gaan bieden. We weten dat onze ambities allemaal een beroep doen op dezelfde ruimte in de gemeente Oss. In de volgende fase kijken we dan ook of onze ambities met elkaar samengaan. In de omgevingsvisie maken we de keuzes die daar uit voort komen. Ook bepalen we onze gezamenlijke richting naar 2040. Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met inwoners en andere belanghebbenden.


Dit is een persbericht van de Gemeente Oss.