Nieuws

MIRT-Verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

Het wordt steeds drukker op de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Er staan vaak files op de snelweg zelf en de aansluitende wegen. De drukte neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat heeft economische gevolgen en zorgt ook voor meer ongevallen. Daarom zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Gelderland en Noord-Brabant een MIRT-verkenning gestart voor de A50 tussen de knooppunten Ewijk- Bankhoef-Paalgraven. De verkenning onderzoekt mogelijke oplossingen om de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit deel van de A50 te verbeteren.

Update 2 november 2023:

Informatieavonden A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 oktober jl. het  Voorkeursalternatief vastgesteld. Het Voorkeursalternatief is de door de initiatiefnemers gekozen oplossingsrichting. Het Voorkeursalternatief gaat uit van een verbreding naar 2×3 rijstroken tussen de knooppunten Paalgraven en Ewijk. Van 2 november tot en met 13 december kan iedereen een zienswijze indienen op de Ontwerp- Structuurvisie A50 Ewijk- Bankhoef-Paalgraven. 

Het projectteam A50 organiseert daarom op 15 en 16 november twee informatieavonden om belangstellenden te informeren over het Voorkeursalternatief, de laatste stand van zaken en de Ontwerp- Structuurvisie. Ook kunt u op deze avonden een zienswijze indienen; een zienswijze is uw reactie op het besluit en daarin kunt u aangeven met welke punten u het wel of niet eens bent (en waarom).

Informatieavonden
Belangstellenden kunnen tussen 19.00 uur en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen :

Datum:
15 november 2023
19:00-21:00 uur

Locatie
:
VidiReo Ravenstein
Van Kesselplaats 2
5371 AX  Ravenstein

Datum: 
16 november 2023
19:00-21.00 uur

Locatie: 
Mijlpaal Hernen
Tunnelpad 3
6616 AM  Hernen

Het projectteam informeert u graag over de Ontwerp- Structuurvisie en over de mogelijkheden voor het indienen van een zienswijze. Ook kunt u ter plekke een zienswijze indienen, er zit een notulist voor u klaar. Tevens geven we informatie over de stand van zaken van het project, staan we klaar om te luisteren naar wat er leeft in de omgeving en om vragen te beantwoorden.

Indienen zienswijze
Het indienen van een zienswijze kan vanaf 2 november tot en met 13 augustus. Vanaf 2 november is hierover meer informatie te vinden op: www.platformparticipatie.nl/A50EBP De zienswijzen worden voorzien van een antwoord en vastgelegd in de Nota van Antwoord. De Nota van Antwoord beschrijft wat er met de zienswijzen is of wordt gedaan. De zienswijzen en antwoorden worden vervolgens meegegeven aan de minister, ter overweging bij de verdere besluitvorming. Op deze projectwebsite vindt u hierover later meer informatie.

MIRT-verkenning A50
De A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven staat al jarenlang in de nationale file-top 10. Ook gebeuren er veel ongelukken op dit traject. Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing voor het fileknelpunt op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. In de verkenning is breed gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de problemen. Ook is verkend of er andere opgaven of wensen in het gebied zijn (bijvoorbeeld rond duurzaamheid of klimaat) die te koppelen zijn aan de oplossing. Hierbij is gebruik gemaakt  van kennis, ideeën en wensen van burgers, ondernemers, weggebruikers en andere belanghebbenden in de omgeving. Graag gaan we met u in gesprek over de gekozen oplossing.

Dit is een artikel van Mirt trajecten.

_____________

Harbers trekt €365 miljoen extra uit voor verbreding A50
Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om 365 miljoen euro extra beschikbaar te maken voor de verbreding van de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Dat maakt de minister op maandag in een kamerbrief bekend. Het bedrag is bijna vijf keer zo hoog als de 75 miljoen euro die aanvankelijk voor het project werd gereserveerd. 

Het ministerie verwacht dat de weg in de komende jaren “ernstige capaciteitsproblemen” zal hebben als er niets aan de weg wordt gedaan, zegt Harbers in de kamerbrief. Daarom onderzochten het Rijk, de provincie Gelderland en de provincie Noord-Brabant in de afgelopen jaren samen welke werkzaamheden de doorstroming het beste kunnen verbeteren.

Inmiddels zijn de partijen het eens over een plan van aanpak, zegt de minister in de kamerbrief. Dit plan, de zogeheten ‘ontwerp-voorkeursbeslissing’, kost volgens Harbers naar verwachting 365 miljoen euro meer dan de 75 miljoen euro die in 2020 voor het project werd geraamd. De minister heeft besloten om het geld beschikbaar te maken, maakt hij in de kamerbrief bekend.

“De toename is zeer fors, maar gezien het belang van dit project, ook voor de Nederlandse economie, heb ik gezamenlijk met de regionale partners besloten toch het benodigde budget toe te voegen aan het projectbudget”, schrijft Harbers. Volgens de minister is de kostenstijging “door meerdere factoren beïnvloed”. De gekozen aanpassingen van de weg zouden “ingrijpender en complexer zijn dan in eerste instantie leek”.

Volledige verbreding en nieuwe kunstwerken
De aanpassingen vat de minister in de kamerbrief samen. Het plan is om de volledige A50 tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven te laten verbreden met een extra rijstrook in beide richtingen. Aan de kant van het dorp Niftrik moet een nieuwe brug komen te staan met een rijstrook voor landbouwverkeer en een rijstrook voor fietsers.

Verder is het de bedoeling dat er meerdere kunstwerken worden vervangen, waaronder het viaduct over de spoorlijn Tilburg-Nijmegen. Ook beschrijft de minister de komst van een nieuwe rotonde, verbredingen van lokale wegdelen en de aanleg van extra parkeerplaatsen en verzorgingsplaatsen.

Startdatum onbekend
In de kamerbrief wordt niet vermeld wanneer het werk of de aanbesteding begint. Volgens de projectplanning op de website van Rijkswaterstaat duurt de uitwerking van het plan naar verwachting tot 2026. Volgens dezelfde planning begint de uitvoering in 2027, maar dat jaar trok Rijkswaterstaat afgelopen mei zelf nog in twijfel. Toen vertelde woordvoerder Bert Faber tegenover Infrasite dat er een vertraging van maximaal drie jaar werd verwacht als gevolg van stikstofproblemen.

Dit is een artikel van Infrasite.

————-

Update 5 juli 2023: MIRT-verkenning A50 Ewijk – Bankhoef – Paalgraven gaat door
Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om een aantal wegen- en vaarwegenprojecten te pauzeren. Geld en menskracht uit deze projecten uit het aanlegprogramma (MIRT) worden de komende jaren besteed aan de grootste onderhoudsbeurt van onze infrastructuur ooit. De verkenning naar de verbreding van autosnelweg A50 gaat vooralsnog door.

Door stikstofproblematiek, stijgende prijzen in de bouw en krapte op de arbeidsmarkt kan een aantal aanlegprojecten op korte termijn niet worden uitgevoerd. Het geld en de menskracht worden daarom besteed aan een grote onderhoudsbeurt voor de bestaande infrastructuur, die deels verouderd is en toe is aan groot onderhoud of vervanging. Ook wordt er geld verschoven naar projecten die wel aangelegd kunnen worden of onder de rechter zijn om de uitvoering zeker te stellen. Over welke projecten gepauzeerd worden is de afgelopen weken gesproken met provincies, mede omdat er bij veel projecten sprake is van cofinanciering.

Het volledige nieuwsbericht is te vinden op de website van de Rijksoverheid. De Kamerbrief MIRT is ook online te vinden.

————-

Waarom deze MIRT-verkenning?
De A50 tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven verbindt meerdere steden, dorpen en bedrijventerreinen in de provincies Gelderland en Noord-Brabant. Deze weg is een belangrijke noord-zuidverbinding en een verbindende schakel voor (vracht)verkeer tussen achterlandverbindingen. Daarnaast is een goede bereikbaarheid belangrijk voor de economische topsectoren in de regio: Food, Health en Hightech. 

Wat is het projectgebied?
We onderzoeken binnen deze MIRT-verkenning kansrijke oplossingen tussen Knooppunt Ewijk en Knooppunt Paalgraven op de A50. De meeste aansluitingen op de A50 tussen en op deze knooppunten zijn ook onderdeel van het projectgebied.

Meer concreet vallen in elk geval de volgende verbindingen binnen het projectgebied:
• de A50 tussen km 129,5 en 148,0 (hart Ewijk)
• de A326 tussen de A50 en aansluiting Bergharen (inclusief weefvak)
• de N277 tussen de rotonde met de Veersingel en de Erfsestraat
• Knooppunt Paalgraven inclusief de aansluiting Oss-Oost op de A59 (km 155,5-157,5)
• de N324 (Rijksweg) tussen de aansluiting Oss-Oost op de A59 en de kruising met de Oude Rijksweg aan de oostzijde.

We kijken daarnaast ook wat de effecten zijn van de onderzochte oplossingen voor de omgeving van het project (het studiegebied).

Informatiebijeenkomst MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven
Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing voor het fileknelpunt op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. Het projectteam A50 organiseert op woensdag 24 mei een informatieavond om belangstellenden te informeren over de laatste stand van zaken van het project. Belangstellenden kunnen zonder aanmelding binnenlopen.

MIRT-verkenning
De A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven staat al jarenlang in de nationale file-top 10. Ook gebeuren er veel ongelukken op dit traject. Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren en zijn daarom een MIRT-verkenning gestart. De initiatiefnemers hechten daarbij veel waarde aan de inbreng van kennis, ideeën en wensen van burgers, ondernemers, weggebruikers en andere belanghebbenden in de omgeving.

Informatiebijeenkomst
Tijdens een inloopbijeenkomst geven we belangstellenden en belanghebbenden graag een nadere toelichting over het project, over de alternatieven die verder zijn onderzocht, de uitkomsten uit de milieuonderzoeken en de inpassingsvisie. Ook staan we klaar om te luisteren naar wat er leeft in de omgeving en om vragen te beantwoorden. Belangstellenden kunnen op woensdag 24 mei tussen 19.00 uur en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen bij:

VidiReo
Van Kesselplaats 2
5371 AX Ravenstein

Voorkeursalternatief
De MIRT-verkenning levert informatie op waarmee de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursalternatief kan vaststellen. Het voorkeursalternatief is de oplossingsrichting die de voorkeur heeft boven alle andere kansrijke alternatieven.

Meer informatie over het project, kunt u vinden op onze website. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.  Uw vragen, suggesties of ideeën voor de verkenning kunt u aan ons meegeven via e-mail.


Dit is een artikel van MIRT Trajecten.